Wykaz umów i porozumień Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
LP. PEŁNA NAZWA AKTU DATA PODPISANIA
1. Umowa Nr 1152848 zawarta pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. w Warszawie a KM PSP w Kaliszu o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 31.08.1998 r.
2. Umowa zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 'FLORTECH' w Kaliszu na monitorowanie alarmów pożarowych. 01.03.1999 r.
3. Umowa zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową WATRA s.c. w Lesznie na obsługę i użytkowanie systemu transmisji alarmów pożarowych w rejonie kaliskim. 01.03.1999 r.
4. Umowa Nr 1464931 zawarta pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. w Warszawie a KM PSP w Kaliszu o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 10.05.1999 r.
5. Umowa dzierżawy Nr 1/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Andrzejem Dorociakiem zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
6. Umowa dzierżawy Nr 2/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Janem Kamińskim zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
7. Umowa dzierżawy Nr 3/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Tadeuszem Mikuckim zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
8. Umowa dzierżawy Nr 5/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Edwardem Filipiakiem zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
9. Umowa dzierżawy Nr 6/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Wacławem Skotowskim zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
10. Umowa dzierżawy Nr 8/2001 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Alicją Tomczyk zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2001 r.
11. Umowa najmu Nr 1/2003 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Anną Tomasiuk zam. w Kaliszu na wynajęcie pomieszczenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kandydatów na kierowców. 02.01.2003 r.
12. Umowa dzierżawy Nr 2/2003 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a P. Stanisławem Maciejewskim zam. w Kaliszu na dzierżawę części gruntu pod pomieszczenie garażowe. 02.01.2003 r.
13. Umowa pomiędzy KM PSP w Kaliszu a firmą RAFO s.c. w Kaliszu w zakresie odbioru przepracowanych olejów silnikowych. 09.06.2003 r.
14. Porozumienie zawarte pomiędzy Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu a KM PSP w Kaliszu w sprawie postępowania z materiałami i sprzętem, mającym kontakt z tkankami ludzkimi lub zwierzęcymi wykorzystywanymi w czasie akcji ratowniczo gaśniczych. 28.07.2003 r.
15. Umowa dzierżawy łączy sieci telekomunikacyjnej zawarta pomiędzy TP S.A. a KM PSP w Kaliszu. 01.10.2004 r.
16. Umowa Nr 72/WF/2004 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a firmą WEST-FROST Handel i Usługi W Ostrowie Wlkp. na konserwację urządzeń klimatyzacyjnych. 22.11.2004 r.
17. Umowa pomiędzy KM PSP w Kaliszu a CITYBOARD MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie na udostępnienie terenu pod nośnik reklamowy. 19.09.2005 r.
18. Umowa Nr 67/05/S o świadczeniu usług pocztowych zawarta z POCZTą POLSKą. 20.09.2005 r.
19. Umowa dzierżawy Nr 24/2005 zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a KM PSP w Kaliszu nieruchomo?ci położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140. 28.09.2005 r.
20. Umowa Nr 15/EP/2005 zawarta pomiędzy WSK 'PZL-Kalisz' S.A. w Kaliszu a KM PSP w Kaliszu na korzystanie z sieci energetycznej oraz doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków w obiekcie przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu 28.10.2005 r.
21. Umowa Nr 1-1-0292 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu o wywóz odpadów komunalnych stałych. 30.11.2005 r.
22. Umowa najmu części działki zawartej pomiędzy KM PSP w Kaliszu a PPHU 'DEX' w Kaliszu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu sprzętem p.poż. i bhp. 02.04.2006 r.
23. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nr 110- 475-0000 zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. 31.07.2006 r.
24. Umowa Nr 01CP06000039 o sprzedaży energii elektrycznej zawarta z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu. 18.09.2006 r.
25. Umowa Nr 01CP06000038 o sprzedaży energii elektrycznej zawarta z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział w Kaliszu. 22.09.2006 r.
26. Umowa użyczenia zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu na użyczenie części działki na lokalizację stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza. 02.10.2006 r.
27. Umowa Nr 001/2007/2/UG sprzedaży paliwa gazowego do obiektu przy ul. Nowy Świat 42-44 zawarta pomiędzy Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu a KM PSP w Kaliszu. 15.01.2007 r.
28. Umowa Nr 001/2007/8/UG sprzedaży paliwa gazowego do obiektu przy ul. Częstochowskiej 140 zawarta pomiędzy Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu a KM PSP w Kaliszu. 15.01.2007 r.
29. Umowa licencyjna Nr 7617/2007 zawarta pomiędzy Wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie a KM PSP w Kaliszu na korzystanie z systemu Legalis. 28.06.2007 r.
30. Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie a KM PSP w Kaliszu na prowadzenie rachunku bankowego i usługi bankowości elektronicznej. 03.07.2007 r.
31. Umowa Nr 7/2007 zawarta pomiędzy firmą Dystrybucja Produktów Naftowych EKO-JAZ w Turku a KM PSP w Kaliszu na dostawę paliw płynnych (ON, Pb). 28.12.2007 r.
32. Umowa Nr MP/PSP/19/08 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. 18.02.2008 r.
33. Umowa Nr 5/2008 zawarta pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 'MEDOTRONIC' Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie o świadczeniu usług serwisowo- eksploatacyjnych oprogramowania POZST. 17.04.2008 r.
34. Umowa pomiędzy Sintac - Polska Sp. z o.o. j.v. w Warszawie a KM PSP w Kaliszu na odbiór zużytego sorbentu Compakt. 03.06.2008 r.
35. Umowa Nr SPBKDŻAS/5479790/2008 o świadczeniu usługi dostępu do Internetu DSL przez TP S.A. 25.06.2008 r.